எளிமையே பெருமை

எளிமையே  அழகியலின்  உச்சகட்டம் 

Simplicity is the Ultimate Sophistication