ஆபிரகாம் லிங்கன் சொன்னது


விட்டுக் கொடுத்தவர்கள் ஜெயிக்கிறார்கள்


Peak of Bravery.


None can dictate my happiness except me

I dont allow external perceptions to dictate my happiness.Happiness is free


Happiness is a choice and its free. Play on.