இன்முகம் காட்டுவதே ஒரு தர்மம்

இன்முகம் காட்டுவதே ஒரு தர்மம் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது ! 
வன்மையான வார்த்தைகளை விலக்கிவிடுங்கள்.. 
எப்போதும் எவரிடத்தும் இனிமையாய் பேசுங்கள் ! 
 # SpiritualQuote03 from Islam Thirmithi
 
 

0 comments:

Post a Comment