உங்கள் மனதை உண்மைக்காக...

உங்கள் குரலை இரக்கத்துக்காகவும், உங்கள் காதுகளை கருணைக்காகவும், உங்கள் கைகளைக் கொடைக்காகவும், உங்கள் மனதை உண்மைக்காகவும் பயன்படுத்துங்கள். 0 comments:

Post a Comment