உன் வருகைக்குப் பின்....

உன் வருகைக்குப் பின் என் இதயம் ஆயிரம் மலர்களால் சூழப்பட்ட அரண்மனையாய் காட்சியளிக்கிறது !


0 comments:

Post a Comment