நம்பிக்கையைப் பொறுத்ததே

 முடியும் என்பதை வெறும் வார்த்தையாகவே வைத்திருப்பதும் , வாழ்க்கையாய் மாற்றிக் கொள்வதும் அவரவர்  ! - பிரபா
 

0 comments:

Post a Comment