இசையால் அடைய முடியாத சந்தோஷமும் இல்லை , அழிக்க முடியாத துயரமும் இல்லை - மொஸார்ட்
 
 

0 comments:

Post a Comment