பணம் மட்டும்


 பணம் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் எல்லோரும் பணக்காரர்களாகவே இருந்திருக்கலாம் ! • 

0 comments:

Post a Comment