உனக்கான சுதந்திரம்...
Join Us ● LovelyQuote4u ● and share other quote covers at our official webistewww.lovelyquote4u.blogspot.in

● 
உனக்கான சுதந்திரம் உன் துணிச்சலில் அடங்கியிருக்கிறது● “Freedom lies in being bold.”
― Robert Frost0 comments:

Post a Comment