பணம்


அடர்த்தியான அன்பிற்குள் ஊடறுத்து உயிரை
வாங்கும் உயிரற்ற பொருள்.....

@ கடங்கநேரி யான்


0 comments:

Post a Comment